Język włoski


język włoski - poziom A2 - semestr letni

S Y L A B U S

 

Kurs półinternetowy j. włoskiego na poziomie A2

 

Prowadząca: mgr Elwira Piotrowska

Czas trwania kursu: 60h (30h zająć w sali i 30h zajęć przez Internet i 30h)

 

I. Zajęcia realizowane w sali

W takcie zajęć „face to face” w największym stopniu następujące sprawności językowe są sprawdzane i oceniane:

  1. Mówienie – 1 dialog i 5 wypowiedzi monologowych napisanych samodzielnie przez studenta w ramach tematów realizowanych w semestrze zimowym. Ponadto,  w czasie zajęć lekcyjnych stosowane są techniki, które mają charakter zabaw językowych i scenek sytuacyjnych.
  2. Rozumienie ze słuchu (materiały offline np. CD-ROM-y, płyty CD) – na każdych zajęciach stosowane są techniki poprzedzające słuchanie krótkiego monologu lub dialogu  w różnych sytuacjach komunikacyjnych w zakresie tematów przewidzianych w semestrze zimowym. Sprawność rozumienia ze słuchu jest łączona  np. ze sprawnością pisania i odczytania bardzo krótkich wypowiedzi.

II. Zajęcia realizowane przez Internet

W ramach różnych relacji komunikacyjnych w trakcie kursu (lektor/student, student/lektor, student/student)  prowadzący kurs wykorzystuje następujące kanały komunikacji w celu prowadzenia konwersacji, informowania o nadchodzących wydarzeniach (np. zaliczenia, materiały do pobrania, zmiany w grafiku zajęć itp.) udzielania informacji zwrotnej w razie problemów językowych czy wyniku zaliczeń, aktywizowaniu studentów ( informacje o wysokiej lub niskiej aktywności na platformie:

- komunikator platformy Moodle

- forum

- tablica ogłoszeń

- e-mail

 

W ramach własnej pracy on-line na platformie Moodle student pracuje nad materiałem podzielonym na 15 modułów. Nakład pracy własnej studenta kształtuje się w przedziale powyżej 30 godzin w ciągu semestru i dotyczy ćwiczeń w zakresie następujących sprawności językowych:

  1. Czytanie ze zrozumieniem – stosowane są techniki towarzyszące czytaniu (prawda/fałsz, wielokrotny wybór) oraz techniki łączenia czytania  z pisaniem bardzo krótkich wypowiedzi. Następujące składowe kursu są wykorzystywane: quizy, ankieta, słownik.
  2. 2.      Pisanie – 6 zadań pisemnych o długości ok. 60 - 80 wyrazów, sprawdzanych i ocenianych przez nauczyciela występujących w formie: opisów, e-maili, ogłoszeń, zaproszeń, dialogu, krótka prezentacja ppt, pisanych wg obowiązującego zakresu tematów. Składową kursu wykorzystywaną w tym celu jest zadanie.
  3. Użycie języka
    Każdy moduł tygodniowy zawiera ćwiczenia leksykalno-gramatyczne służące utrwaleniu i sprawdzeniu stopnia opanowania materiału omówionego wcześniej na zajęciach w sali. Następujące składowe kursu są wykorzystywane: quizy, ankieta, słownik, warsztaty.

III. Podręczniki i materiały dodatkowe

Nuovo Progetto Italiano 1 Edilingua - T.Marin (podręcznik i ćwiczenia)

Civilta'.it - M.Mezzadri

Język włoski od A do Z gramatyka - A.Ranc Casirati

Vocabolario della lingua italiana - N.Zingarelli