Język włoski - semestr letni - 2016/2017

język włoski - poziom B1 - semestr letni

S Y L A B U S

 

Kurs półinternetowy j. włoskiego na poziomie B1

 

Prowadząca: mgr Elwira Piotrowska

Czas trwania kursu: 60h (30h zająć w sali i 30h zajęć przez Internet)

 

I. Zajęcia realizowane w sali

W takcie zajęć „face to face” w największym stopniu następujące sprawności językowe są sprawdzane i oceniane:

1.      Mówienie – 1 dialog, 5 wypowiedzi monologowych samodzielnie i 1 prezentacja ppt napisanych przez studenta oraz 4 wypowiedzi w formie „prasówki” w ramach tematów realizowanych w semestrze zimowym. Ponadto,  w czasie zajęć lekcyjnych stosowane są techniki, które mają charakter scenek sytuacyjnych.

2.      Rozumienie ze słuchu na podstawie materiałów offline (CD-ROM-y, płyty CD, fragmenty filmów) – na każdych zajęciach stosowane są techniki poprzedzające słuchanie monologu lub dialogu  w różnych sytuacjach komunikacyjnych w zakresie tematów przewidzianych w semestrze zimowym. Sprawność rozumienia ze słuchu jest łączona  np. ze sprawnością pisania (notatka, opis) i mówienia.

II. Zajęcia realizowane przez Internet

W ramach różnych relacji komunikacyjnych w trakcie kursu (lektor/student, student/lektor, student/student)  prowadzący kurs wykorzystuje następujące kanały komunikacji w celu prowadzenia konwersacji, informowania o nadchodzących wydarzeniach (np. zaliczenia, materiały do pobrania, zmiany w grafiku zajęć itp.) udzielania informacji zwrotnej w razie problemów językowych czy wyniku zaliczeń, aktywizowaniu studentów ( informacje o wysokiej lub niskiej aktywności na platformie:

- komunikator platformy Moodle

- forum

- tablica ogłoszeń

- e-mail

 

W ramach własnej pracy on-line na platformie Moodle student pracuje nad materiałem podzielonym na 15 modułów. Nakład pracy własnej studenta kształtuje się w przedziale powyżej 30 godzin w ciągu semestru i dotyczy ćwiczeń w zakresie następujących sprawności językowych:

1.      Czytanie ze zrozumieniem – stosowane są techniki towarzyszące czytaniu tekstów informacyjnych i popularno-naukowych o długości ok. 500 słów (prawda/fałsz, wielokrotny wybór) oraz techniki łączenia czytania z innymi sprawnościami językowymi np.  z pisaniem lub mówieniem na kolejnych zajęciach w sali. Następujące składowe kursu są wykorzystywane: quizy, ankieta, słownik.

2.       Pisanie – 6 zadań pisemnych o długości ok. 80 - 120 wyrazów, sprawdzanych i ocenianych przez nauczyciela występujących w formie: e-mail, zaproszenie, ogłoszenie, list motywacyjny, opisów wydarzeń oraz prezentacja ppt, pisanych wg obowiązującego zakresu tematów. Składową kursu wykorzystywaną w tym celu jest zadanie.

3.      Użycie języka
Każdy moduł tygodniowy zawiera ćwiczenia leksykalno-gramatyczne służące utrwaleniu i sprawdzeniu stopnia opanowania materiału omówionego wcześniej na zajęciach w sali. Następujące składowe kursu są wykorzystywane: quizy (multiple choice, luki otwarte i zamknięte), ankieta, słownik, warsztaty.

III. Podręczniki i materiały dodatkowe

Nuovo Progetto Italiano 1 Edilingua - T.Marin (podręcznik i ćwiczenia)

Civilta'.it - M.Mezzadri

Italiano in 5 minuti - S.Galasso

Język włoski od A do Z gramatyka - A.Ranc Casirati

Vocabolario della lingua italiana - N.Zingarelli

 

IV. Zakres tematów:

 

1. Powtórzenie struktur gramatycznych nabytych na kursie A2. Przedstawienie się i mówienie o sobie oraz o planach na przyszłość.

2. Wrażenia z wakacji.

3. Moja rodzina i przyjaciele. Opisy.

4. Zakupy w sklepie spożywczym i odzieżowym. Składanie reklamacji.

5. Ulubione włoskie dania - składanie zamówienia w restauracji.

6. Moda „Made in Italy”. Dyskusja na podstawie artykułów z Internetu.

7. Prezentacje studentów w formacie Power Point na tematy dot. aspektów kulturowych Włoch.

8. Programy telewizyjne.

9. Prasa i książki.

10. Zainteresowania i rozrywka. E-mail zapraszający na koncert i odpowiedź.

11. Preferencje dot. stylów muzyki. Studenci słuchają i śpiewają.

12. Jak przygotować się do egzaminu. Preferencje.

13. Doświadczenia szkolne i uniwersyteckie.

14. Prezentacje studentów w formacie Power Point na tematy dot. aspektów kulturowych Włoch.

15. Powtórzenie słownictwa i struktur gramatycznych w formie testu semestralnego.